Innkalling til Oslo Seilforenings årsmøte 4. mars 2021 OBS: Digitalt på Teams!

Postet av Oslo Seilforening den 3. Feb 2021

Innkalling til Oslo Seilforenings 135. ordinære årsmøte digitalt på Teams

Tid:                       torsdag 4. mars 2021 kl. 19:00

Sted:                     Digitalt på Teams grunnet koronasituasjonen (ikke KNS Seilsportsenter på Ulabrand)

Adresse:               Teams

Påmelding:          Senest onsdag 3.mars 2021 kl. 12:00 via vårt påmeldingssystem i Rubic her

Styrets årsberetning, regnskap, budsjett og revisjonsrapport laster du ned i Bris 2021 - 1 her

Det er ingen innsendte saker, men styret har en sak til årsmøtet du kan finne her.

Protokoll fra gjennomført årsmøte finner du her.

DAGSORDEN:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10.       Behandle forslag og saker. (Innsendte saker må være styret i hende senest 18/2-2021)      

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

15.       Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

16.       Utmerkelser

Det vil etter årsmøtet bli avholdt medlemsmøte som vanlig.

På grunn av koronasituasjonen vil det kreves at man melder seg på møtet i forkant.

Bris med styrets årsrapport og regnskap laster du ned her.


1 Kommentar

Kommentarer

  • Jan Petter Gamborg-Nielsen

    Hei, det blir lagt ut en påmeldingslenke på vår hjemmeside når avgjørelsen er tatt på hvordan møtet skal gjennomføres. :)

    03 februar 2021
  • Ingunn Veimo

    Jeg melder meg med dette på. Eller skal jeg sende mail?

    03 februar 2021

Logg inn for å skrive en kommentar.