Vaktliste og vaktinstruks

Vi har i henhold til foreningens havnereglement et rullerende vakthold i havnen blant båteierne ut ifra egen vaktliste som settes opp på våren.
Vaktholdet utføres i henhold til egen vaktinstruks som du finner under her, og unnlatelse av å møte på vakt medfører et gebyr på kr. 2500,-.

Vaktprotokoll for sesongen 2024 finner du her.

Vaktinstruks Oslo Seilforening - Lille Herbern

1. Alle medlemmer som har båt i havnen går nattevakt 1 gang i løpet av sesongen. Det er ikke organisert vakthold i tidsrommet 1 – 31. juli.

2. Medlemmene må selv bytte innbyrdes om tidspunktet ikke passer. Skriftlig melding om bytte skal sendes til post@osloseilforening.no

3. Vaktperioden er fra kl. 22 og varer til kl. 06. Det skal i vaktperioden være minimum en våken vakt på øya, men begge vakter må være på øya hele natten.

4. Vakten skal gå minimum 6 runder på øya i vaktperioden. Hver runde skal omfatte alle bryggene og en runde rundt restaurantbygget.

5. Alle runder på øya skal føres i protokollen i postkassen på veggen til foreningskontoret, man fører inn tidspunktet runden ble avsluttet og evt. kommentarer om det har vært hendelser.

6. Ved oppstart vakt skal vaktene melde sin ankomst hos fergemannen, og må selv sørge for å signere seg inn i vaktprotokollen på foreningens kontor. Dersom dette ikke er gjort, vil vakten ansees som ikke møtt. Begge vaktmannskaper skriver inn eget navn med blokkbokstaver og signerer for fremmøtet. Alle hendelser som skjer gjennom vakten skal noteres ned i vaktprotokollen slik at administrasjonen kan følge opp om nødvendig. Eksempel på hva som skal noteres er: Båter som har slitt seg, pumper som ikke fungerer, fall som er flyttet, tyverier, politihenvendelelser, branntilløp, støy og evt. fyll fra restauranten, overfylte søppelbøtter, naboklager, hærverk, lyspærer som ikke virker, problemer med WC eller dusjanlegg, rapporterte feil på foreningsbåter, båter som ikke er/var skikkelig fortøyd osv.)

7. Vakten skal påse at:

a. Alle båter i havnen er skikkelig fortøyd. Er de det ikke skal vakten søke å løse dette midlertidig.

b. Dersom det er vind og fall i rigger slår mot masten skal fallet strammes opp eller flyttes ut fra masten og festet i et egnet sted på båten. Vakten har rett til å gå ombord i alle båter som er i havnen.

c. På første vaktrunde skal vakten sjekke at alle dører på foreningsbygg er låst (mastehus, verksted, skaphus, lagerrom bak oppsynsmansbolig og kjøkken på marinaen) og at det ikke er nøkkel i tenningen eller ombord i foreningsbåtene. Alle nøkler skal oppbevares i oppsynsmannsbolig. Når restauranten er stengt skal vakten påse at lokalene er avlåst, dette inkluderer også klubbrommet (dør og vinduer). Dersom restaurantlokalet ikke er avlåst skal Daglig leder på restaurant kontaktes per telefon: 22449700.

d. Dersom noen av byggene er i bruk ved første vakt, skal det avsjekkes at dørene er låst ved første runde etter at bruken er avsluttet.

e. Alle lys i foreningens bygg skal være avslått når de ikke er i bruk.

8. Vakten som er våken skal utenom rundene oppholde seg i kaiområdet ute, eller i marinabygget. Dersom det er arrangement i marinabygget kan vakten oppholde seg i fergemannsboligen til arrangementet på marinabygget er avsluttet. Dersom vaktmannskapene velger å dele vakten i to skal den som ikke er på vakt være på øya, men kan sove i egen båt eller på annet egnet sted. Den som er på vakt skal kjenne til hvor den som sover oppholder seg.

9. Ved tyveri eller innbrudd skal vakten umiddelbart kontakte politiet på telefon 112. Vakten skal ikke forsøke å anholde eventuelle lovbrytere.

10. Vakten skal ikke prøve å pågripe inntrengere. Politi skal varsles omgående. Ved bråk med personer fra øya eller kroa skal vakten hjelpe oppsyns/fergemannen med å få disse av øya. Ved håndgemeng skal vakten trekke seg unna og tilkalle politiet.

11. Vakten står ikke ansvarlig for tyverier som oppdages/ikke er oppdaget under vakten, men må vente at saken vil bli politietterforsket som enhver tyverisak. Vakten kan da bli avhørt som vitne.

Nærmere om vakt på Lille Herbern.

Den som er på vakt skal være medlem av Seilforeningen eller i nærmeste familie med medlemmet og båteier. Vakten skal være mellom 18 og 70 år gammel.

Den tildelte vakten følger medlemmets navn, og ikke båtplassen. Dersom en blir tildelt en annen båtplass skal allikevel opprinnelig vaktdato opprettholdes.

Det anbefales at alle som skal gå vakt på forhånd tar kontakt med den man skal gå vakt sammen med. Ta senest kontakt dagen før vakten starter og avklar om det er vaktbytter eller andre spesielle hensyn å ta.

Dersom man ikke møter opp på vakt som tildelt og ikke har registrert godkjent bytte, må man betale uteblivelsesgebyr som er fastsatt av foreningen. Den som eventuelt er alene på vakt ved uteblivelse må gå hele vakten alene.

Vakten er selv ansvarlig for å holde seg meg mat og drikke. Vakten må også selv sørge for å ta med seg egnede klær for å være ute om natten.

Den som har vakt skal ikke nyte alkohol eller være beruset under vakten.

Ved fravær fra vakt belastes et gebyr på kr. 2500,- (gebyret fastsettes på foreningens årsmøte). Legitimert fravær er langvarig sykdom (med sykemelding). Kronisk sykdom varsles så tidlig i sesongen som mulig slik at medlemmet ikke blir med på vaktlisten. Gjentatt manglende fremmøte kan medføre eksklusjon og tap av båtplass.