HMS plan for Oslo Seilforening

Oppdatert september 2022


Oslo Seilforening har gjort en risikovurdering av oppgaver som utføres i foreningen, og nedenunder finner du vår beredskapsplan, avfallsplan samt risikovurdering senest gjennomgått i august 2018, november 2019 og september 2022

Retningslinjer for Oslo Seilforening / GDPR etc.

Oslo Seilforening er underlagt Norges Seilforbund og Norges Idrettsforbund, og følger idrettens retningslinjer.

Retningslinjene finner du beskrevet her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/


Beredskapsplan ved skader og ulykker for Oslo Seilforening.

Hovedformål med denne beredskapsplan er å sikre at eventuelle uhell og katastrofer blir varslet de rette instanser og at skadeomfang minimeres.

Dette gjelder både bygningsteknisk med vann, elektrisitet og annet, og også med aktiviteter som foreningen arrangerer eller utføres på vår øy og i vår havn.

Ved alle slike hendelser kan foreningens daglige leder kontaktes på tlf 917 91 239 i tillegg til varsling som beskrevet under.

Det skal fylles ut og sendes inn avviksrapport som kan lastes ned fra foreningens hjemmesider og finner lenke til nederst på denne siden

Send gjerne pr. e-post til: post@osloseilforening.no


Brann:

1. Ved brann skal brannvesenet straks varsles på tlf 110.

2. Forsøk å slukke brannen med brannslukningsapparater som er utplassert i samtlige bygninger på øya. Det er satt opp selvlysende skilt ved apparatene.

3. Ved brann på kjøkkenet / ved gasskomfyr, skal CO2 apparat som står ved døren inn til kjøkkenet benyttes.

4. Ved brann i båt i havnen, forsøk å fjerne omkringliggende båter så brannen ikke sprer seg, men vær forsiktig pga. eksplosjonsfare i propananlegg samt drivstofftanker om bord.


Elektrisk anlegg:

1. Feil som oppdages på det elektriske anlegget må umiddelbart meldes til foreningens daglige leder, tlf: 91791239

2.  Om feilen medfører fare for brann eller liv og helse, må sikringer skrus av for å hindre muligheten for dette.

3. Alle slike feil bes også varslet om i avviksskjemaet nederst på denne siden


Ulykker eller personskade / illebefinnende:

1. Dersom det skulle skje ulykker med personskade, eller personer skulle få et illebefinnende, kan lege / sykehus kontaktes på legevakten, tlf: 22932293, eller ved livstruende tilstander tlf 113

2. Ved forgiftning eller at noen har fått i seg farlig veske, skal alltid giftinformasjonen kontaktes for å rådspørres om korrekt behandling. Tlf: 22599100

3. På foreningskontoret i fergemannsboligen og inne på restauranten. står det hjertestartere, førstehjelpsutstyr for å stanse blødninger og liknende, og også informasjonsbok om livreddende førstehjelp. Hjertestartere er registrert i offentlige register.


Drukning:

1. Ved eventuelle drukningsulykker eller mistanke om dette, kan Oslo Havnepoliti kontaktes på telefon 22705800.

Hjerte/Lungeredning må igangsettes umiddelbart, og pågå helt til politi / lege kommer. Ring også 113 for å få veiledning av kyndig personell.

2. Informasjonsbok om livreddende førstehjelp samt hjertestarter står sammen med førstehjelpsutstyr på foreningens kontor.


Forurensing:

1. Ved akutt forurensing av olje eller drivstoff, kan brannvesenet kontaktes på telefon 110 eller 982 25 871 (Havnestasjon). De har oljelenser, absorpsjonsmidler etc.

2. En oljeberedskapsveske er anskaffet av foreningen, for å gjøre førstehånds skadebegrensning, eller rydde opp i små utslipp. Denne står på foreningens kontor

3. Absorpsjonsmidler (miljøbark) er også anskaffet, og er lagret i foreningens kajakk- og masthus. Denne skal strøs over forurensingen(på vann eller land)og vil da trekke til seg oljen. Vær obs på at barken lett kan trekke seg inn i båters kjølevannssystem og tette disse, så bark skal samles opp etter bruk.

4. Produktark med instruksjon for bruk står i foreningens HMS perm på foreningskontoret.


Avfallsplan for Oslo Seilforening. (september 2022)

Oslo Seilforening er en idrettsforening underlagt Norges Seilforbund og Norges Idrettsforbund, og eier øya Lille Herbern med tilhørende småbåthavn og bygningsmasse på Lille Herbern. Foreningens organisasjonsnummer er 976736699

Hensikten med denne avfallsplanen er å sikre at foreningen og foreningens medlemmer håndterer avfall på en god og sikker måte og i henhold til forskriftene. Planen er utarbeidet og revidert i samråd med foreningens styre, brukere og ansatte.

Denne avfallsplanen skal godkjennes av Fylkesmannen hvert tredje år. Sist gang innsendt er 8.august 2018

Oslo Seilforenings småbåthavn på Lille Herbern har ca 190 båtplasser til fritidsbåter i havnen, og plass til ca. 70 mindre båter i vinteropplag på land, og 40 båter i vinteropplag i boblehavn.

Båthavnen har ingen dedikerte gjestehavnplasser, men benytter ledige plasser i havnen som korttidsplasser ved restaurantbesøk etc.

Foreningen har to ansatte som kan kontaktes via telefon eller e-post som beskrevet på våre websider, og det er foreningens idretts og driftskoordinator, Tilo Pfleger, telefon 9544387, som er ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av avfallsplanen.


Søppelhåndtering:

1. Foreningens husholdningsavfall samt søppel fra foreningens restaurant skal kastes i container som er plassert på øyas nordre hjørne. Denne containeren tømmes ukentlig i sommersesongen fra 15. april til 15. oktober av Lindøya slipp, som også har søppelhåndteringen for de andre øyene i indre oslofjord. Disse leverer containeren videre til Norsk Gjennvinning for tømming, og kostnader for dette fordeles mellom foreningen og foreningens restaurant. Dette avfallet utgjør ca 24 x 4,5 cbm containere.

2. Det er også utplassert egen glasscontainer på samme sted, så glassflasker kan kastes der.

3. Panteflasker skal legges i egne utplasserte beholdere, og pant hentes inn og håndteres av Infinitum panteordning.

4. Det er ingen egne avfallsgebyr for levering av avfall i havnen, da dette er inkludert i havneavgifter og medlemskontingenter.


Håndtering av avfall på foreningens vårdugnad:

1. Det bestilles en eller to containere på landsiden til foreningens vårdugnad, hvor avfall fra øya blir fraktet over og kastet i denne.

2. Avfall som karakteriseres som farlig avfall, som for eksempel halvfulle bunnstoffbokser, olje / kjemikalier, batterier, elektriske apparater, kjøleskap etc. skal ikke kastes i containeren, men stilles i foreningens miljøstasjon i kajakk/masthus .

3. Kvister, grener etc kan legges på foreningens Sankthansbål, men pass spesielt på at ikke plast, impregnerte materialer etc. blir lagt på bålet, men blir kastet i dugnadscontaineren.


Håndtering av avfall ved båtpuss:

1. Ved puss av båter skal slipestøv samles opp ved for eksempel å legge plast under, eller ved å benytte industristøvsuger sammen med vakumskrape/pussemaskin. Pussestøvet skal leveres i foreningens miljøstasjon. For mer informasjon, les brosjyren Båtliv – en ren glede.

2. Foreningen har til utlån plast til å legge under båten ved pussing for oppsamling av pussestøv/skraping

3. Eventuelle bunnstoff / malingrester skal leveres i miljøstasjonen.

4. Spillolje, brukt frostveske etc. skal leveres i miljøstasjonen i lukkede dunker.

5. Elektronisk avfall, kabler etc. må tas med og innleveres til gjennvinning, eller også settes i miljøstasjonen.

Det er en miljøstasjon for Oslo Seilforening i foreningens kajakk- og masthus for levering av farlig avfall som spillolje, frostveske, oljefilter, malingsrester og bunnstoffavfall etter båtpuss samt ødelagte batterier.

Dette skal hensettes i lukkede kanner/dunker i egne merkede beholdere, av plast merket med ”malingrester” , "batterier" og ”olje/frostveske”. 

Miljøstasjonen skal holdes låst, kode opplyses av fergemann eller vaktmester.

Vaktmester passer daglig på at farlig avfall ikke hensettes ved siden av beholderne.

Miljøstasjonen tømmes av driftsansvarlig i Oslo Seilforening og leveres inn til kommunens utsatte innsamlingspunkt hos Kongelig Norsk Seilforening i Huk Aveny 1., eller kjøres til Oslo Kommune Renholdsetaten  to til tre ganger pr. år. Mengde farlig avfall estimeres til ca 100 liter olje, 20 liter maling og bunnstoffrester, og 10 - 15 båt/bil batterier.

Foreningen har også etablert en innleveringsavtale med Renovasjonsetaten om innlevering av farlig avfall på Brobekk, og fullmakt for utfylling av avfallsdeklareringer ligger der. Ved levering mottas det kvittering/deklarasjon fra renholdsverket som bekrefter leveringen og settes i HMS permen.


Informasjon til medlemmer og innspill av forslag:

Foreningens HMS og avfallsplan ligger på foreningens web-sider. Medlemmer informeres via våre nyhetsbrev pr. e-post om våre HMS krav og avfallsplan i forkant av årets vårpuss, og i forbindelse med opptak til vinteropplag.

Innspill av forslag til endringer og forbedringer av vår avfallsplan kan sendes inn på e-post til post@osloseilforening.no eller ved å benytte vårt avviksskjema nederst på denne siden. Vi vil kontakte forslagsstiller for en dialog rundt innspillet. Vi vil videre ta dette med ansvarlige styremedlem i foreningen, og lagre en kopi av innspillet og vurderingen / endringen i vår HMS perm på foreningskontoret.


Risikovurdering for Oslo Seilforening. (september 2022)

Hensikten med denne risikovurdering er å belyse oppgaver som utføres hos Oslo Seilforening, og hvilke mulige farer disse oppgavene medfører, og på denne måten unngå skader og uhell.


Foreningens ferge mellom Herbernveien og Lille Herbern:

1. Fergen skal hvert år gjennomgås før sesongen startes, og tilfredsstille gjeldende krav. Den skal ikke lenger godkjennes av Sjøfartsdirektoratet, men disse kan komme og inspisere at gjeldende krav og regler følges.

2. Driften av fergen skal gjøres av godkjente fergeførere med godkjent sertifisering.

3. Fergen har en del dispensasjoner fra enkelte krav, og fører skal til enhver tid sørge for at gjeldende krav og regler blir fulgt.

4. Det står en perm med gjeldende sertifiseringer etc. på foreningens kontor merket "Ferge"


Opptak og utsett av båter med foreningens truck:

1. Trucken skal kun benyttes av personer med gyldig truckførerbevis for stortruck

2. Trucken samt løfteutstyr skal ha fulgt pålagte godkjenningsrutiner og være godkjent og sertifisert.

3. Det er viktig at ingen oppholder seg under hengende last, eller innenfor truckens arbeidsområde.

4. Det står en perm med gjeldende sertifiseringer etc. på foreningens kontor merket "Truck"


Reparasjonsarbeider av brygger og bygninger:

1. Ved reparasjonsarbeider av brygger og bygninger er det viktig at de som utfører dette arbeidet har godkjente sertifikater for det arbeidet /utstyret som skal utføres, for eksempel sveisesertifikat dersom sveisearbeider skal utføres, og at man benytter verneutstyr, som for eksempel sveisemaske og hansker.

2. Ved arbeider i havnen med for eksempel flytting av utriggere, kontroll av kjettinger etc, bør man dessuten være 2 personer, slik at en kan hjelpe til dersom noe skulle tilstøte den andre.

3. Det foretas kontrollrunder på øya og med båter og bygninger regelmessig, slik at avvik som oppdages blir utbedret. Det gjøres en grundig runde hver vår og høst. Dette gjelder både øy, havn og bygninger, både bygningsmessig og vann, strøm etc, så ulykker kan forebygges.

4. Foreningen har sammen med restaurantdriveren en avtale med Noha for kontroll av brannsikkerhet, og Anticimex kontroll mot skadedyr etc.


Arrangering av trening, kurs og regattaer:

1. Ved eventuelle drukningsulykker eller misstanke om dette, kan Oslo Havnepoliti kontaktes på telefon 22705800. Hjerte/Lungeredning må igangsettes umiddelbart, og pågå helt til politi / lege kommer. Ring også 113 for å få veiledning av kyndig personell.

2. Informasjonsbok om livreddende førstehjelp står sammen med hjertestarter og førstehjelpsutstyr på foreningens kontor.

3. Foreningens følgebåter skal kun benyttes av godkjent personell etter avtale med daglig leder, og det skal alltid være med redningsvester til alle om bord.

4. Arrangører av trening, kurs og regattaer tilbys også gratis førstehjelp og livreddingskurs etter avtale med daglig leder.

5. Det skal fremvises politiattest for alle som utfører oppgaver som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Oversikt over dette skal holdes på foreningens kontor.


Båthavnen / ytre miljø:

1. Vi har ca. 190 båtplasser i båthavnen, og samtlige båter har motorer om bord, som utgjør en viss forurensingsfare. Foreningen har derfor kontaktet Oslo Kommune, renholdsetaten, og fått utplassert en Miljøstasjon i kajakkhuset på Lille Herbern hvor farlig avfall som olje, frostveske, bunnstoffavfall etc. skal kastes, samt i enden av Herbernveien hvor kasserte batterier kan deponeres. Dette blir jevnlig tømt og levert til renholdsetaten etter avtale om dette.

2. Det er anskaffet absopsjonsmidler til bruk ved eventuelt oljesøl fra båter i havnen, og det er lagt ut informasjon på foreningens hjemmesider om rutiner ved eventuelle ulykker, og registrering av avvik.

3. Båter som ligger på land om vinteren, og som pusses og klargjøres på våren vil kunne forurense dersom bunnstoffet ikke blir samlet inn og levert til miljøstasjonen. Informasjon om og rutiner for dette er også sendt alle med båt på land, og ligger på foreningens hjemmesider.

4. Ved avholdelse av foreningens Sankthans feiring med Sankthansbål, skal det holdes streng kontroll med hva som legges til bålet, slik at ikke plast, impregnerte materialer etc. blir lagt dit, men kastet i containeren under foreningens vårdugnad.

5. Båteiere som har båter i havnen som er tilkoblet strøm anmodes om å benytte tilkoblingskabler uten skjøter, slik at risikoen for jordfeil og kortslutning minimeres.


Avviksskjema for Oslo Seilforenings HMS, ved ulykker, brudd på avfallsinstruks, og forurensing av ytre miljø.

Ved eventuelle avvik fra foreningens rutiner, skal dette rapporteres på dette skjema, og arkiveres på foreningens kontor med beskrivelse om hvordan avviket er videre behandlet og tiltak som er gjort for å forhindre dette for fremtiden.


Varsling om overgrep etc.

Idrettens system for varslinger, Mitt Varsel, benyttes også av Oslo Seilforening. Her kan man anonymt varsle om kritikkverdige forhold i foreningen.

Her finner du mer informasjon og kan varsle om dette og du vinner også direkte lenke til dette på våre web sider.


Dersom det er punkter eller rutiner i disse instrukser som du mener bør endres eller kan forbedres, setter vi stor pris på om du sender oss en e-post om dette til post@osloseilforening.no så vi kan oppdatere og forbedre disse.