Reglement for Oslo Seilforenings havn på Lille Herbern

(Revidert utgave vedtatt mars 2017 og 2021 på foreningens årsmøte)

1. Oslo Seilforening, hjemmelsinnehaver til eiendommen Lille Herbern i Oslo Kommune, har som formål å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (kfr. Lovens pkt.1). I overensstemmelse med dette har foreningen bl.a. anlagt småbåthavn på Lille Herbern med flytebrygger, marinaanlegg, slipper og jolleplasser på land. 

2. Havnen drives av Oslo Seilforening ved styret. Fagsjefen for driften er havnesjefen og inntjeningen baseres på utleie av båtplasser, vinteropplagsplasser og egen drift eller utleie av marinaanlegget

3. Årsmøtet fastsetter alle leier, havneavgifter og opplagsavgifter som hjemlet i lovens pkt. 5.

4. Bare medlemmer av foreningen kan leie havne- og vinteropplagsplasser, mens marinaanlegget kan leies ut til næringsdrivende eller enkeltpersoner som er interessert i å aktivisere stedet. Slik drift bør ikke nødvendigvis være vanlig marinadrift med salg av mineraloljeprodukter, men formålet for leieforholdet skal godkjennes av styret og gå klart frem av leiekontrakten.

5. I den utstrekning det er ledige plasser eller plasser som foreningen midlertidig kan disponere, kan havnesjefen leier disse bort til ikke-medlemmer mot døgnpris. Denne skal være minimum 50% høyere enn tilsvarende sesongprisen for de dyreste havneplassene basert på 150 dagers lang sesong. Unntatt fra å betale døgnpris er gjestende båter som skal delta i foreningens regattaer. De kan ligge gratis i havnen fra dagen før seilasene begynner gil dagen etter at de er avsluttet. Utover denne tid skal det betales fastsatt døgnpris også for disse båter.

6. Tildeling av båtplasser skjer etter følgende retningslinjer: 

- Ett medlem kan bare leie en båtplass. Styret kan imidlertid leie ut to eller flere båtplasser til et medlem hvis det er ledig plass i havnen. Men slik båtplass må avgis med rimelig varsel hvis et annet medlem som ikke har plass, ber om det.

- Båtplasser tildeles etter ansiennitet (regnet fra medlemskapets første dag ved siste uavbrutte medlemskap). Dog vil et medlem være sikret plass om havneavgiften betales i tide. Forutsetningen er at kontingenten opprettholdes av medlemmet. (Merk at et medlem som misligholder sitt medlemskap, vil miste ansiennitet og ny ansiennitet regnes fra den dag kontingenten ordnes opp.)

- Foreningens idrettssjef og havnesjef kan sammen tildele et medlem båtplass i havnen utenom ansiennitetsprinsippet i helt spesielle tilfeller hvor medlemmet kan vise til vesentlig regattaaktivitet, og hvor vedkommende vil kunne være en ressurs for foreningen. Med vesentlig aktivitet menes deltagelse i de fleste av foreningens egne arrangementer, samt deltagelse i flere regattaer utenom egen forening.

- Dersom ett medlem ett år ikke har båt, men ønsker plass for framtiden, kan han det ved å betale havneavgift for plassen i mellomåret (årene). Han må da melde fra til havnesjefen som da kan bruke plassen til korttidsgjester, eventuelt leie den i mellomtiden ut på nytt til annet medlem. Den dobbelte inntekten tilfaller foreningen.

- Salg av båt skal registreres hos havnesjefen. Hvis et medlem kjøper ny båt som ikke kan benytte den gamle plass, må ny (større) plass bestilles, og ansiennitetsprinsippet vil gjelde. I tvilstilfelle avgjør havnesjefen om den nye båt kan benytte den gamle plass.

Ved et medlem med båtplass død, kan en tildelt båtplass overføres til en i avdødes familie i rett linje opp eller ned, uavhengig av dennes ansiennitet. Dette såfremt denne er medlem i foreningen og var det da dødsfallet fant sted. Ansienniteten som sådan kan ikke overføres.

- Ved utleie til konsortiebåt (båter i sameie) må samtlige eiere være medlem av Oslo Seilforening. Ansiennitet regnes for den partshaver med lengst medlemskap ved tildeling av plass.

- Dersom tildelt plass ikke ønskes benyttet og beskjed blir gitt innen 1. mai, refunderes innbetalt havneavgift minus et gebyr på kr. 300,- Sies plassen opp etter 1. mai, gis ingen refusjon. 

- Tildeles plass etter 15. august betales halv havneavgift.

- Utleie eller utlån av båtplass er ikke tillatt.

7. Sesong for havnen er fra medio april til medio oktober. Utover denne tid ligger båtene kun etter avtale og på egen risiko. Det beregnes døgnleie utover ordinær sesong. Annonsering av båtplasser for sesongen skal sammen med årets havneavgifter sendes medlemmene i programmet for det aktuelle år. I programmet oppgis også bestillings- og betalingsfrist. Båteiere som ikke bestiller/betaler innen fristen, mister sine opparbeidede rettigheter. Eventuell grunn for sen betaling er for foreningen uvedkommende.

8. Vinteropplagstiden er fra primo oktober til ultimo april. Annonsering av plasser med priser skjer i Bris. Båter i vinteropplag må være sjøsatt innen utgangen av april, hvis ikke kan styret ilegge båteieren en straffeavgift. Årsak til forsinkelse med sjøsettingen er foreningen uvedkommende.

9. Alle båter skal være godt fortøyd (med 4 fortøyningspunkter) slik at det ikke oppstår skade på andre båter eller brygger. Mangelfullt eller dårlig fortøyningsutstyr kan pålegges utskiftet. Ved unnlatelse kan dette bli skiftet for båteiers regning. Ved sesongslutt skal fortøyningsutstyr/fenderarrangementer fjernes fra båtplassen.

10.  Oslo Seilforening fraskriver seg ethvert ansvar for tyveri, brann eller naturskader, samt skader som er foranlediget av strømbrudd, eller at noen del av bryggeanlegget, moringer, kraner, forankringer eller lignende skulle vise teknisk svikt, utilstrekkelig kapasitet eller bli utsatt for andre uforutsette hendelser slik at skade oppstår.

11. Maksimal lovlig fart i havnen er 3 knop.

12. Eier er etter norsk lov og rettspraksis ansvarlig for skader hans båt forsettlig eller uaktsomt påfører foreningens havneinnretninger eller annen manns båt i foreningens havn. Det gjelder også hvis båten er lånt til eller ført av andre med eierens tillatelse. Eieren har bevisplikten for at slik tillatelse ikke er gitt. I tvilstilfelle om skyldspørsmål, skadeverk eller lignende avgjøres erstatningsplikten ved voldgift i Oslo Byrett. Er skadebeløpet under 1.000 kroner kan havnesjefen avgjøre saken.

13. Båteiere plikter å rette seg etter rimelige direktiver havnesjef eller oppsynsmann gir. Bl.a. kan båteier pålegges å midlertidig flytte sin båt dersom det skal utføres arbeider i havnen.

Båteiere som unnlater å i rimelig utstrekning sørge for vedlikehold av sin båt, kan etter skriftlig varsel fra havnesjef og/eller daglig leder pålegges å foreta nødvendig vedlikehold slik at båten fremstår som sjødyktig og være i bruk.

Manglende etterfølgelse av pålegg som nevnt i annet avsnitt vil kunne medføre tap av tildelt båtplass. Båteier kan videre pålegges å fjerne båten fra havnen.  

Dersom båteier ikke etterkommer pålegg om å fjerne båten, vil dette etter skriftlig varsel med fastsatt frist gjennomføres i regi av Oslo Seilforening, men for eiers regning og risiko.  

Beslutning om tap av båtplass og påfølgende pålegg om å fjerne båt, skal skje ved vedtak i Oslo Seilforenings styre. 

Ved vedtak om tap av båtplass og bortvisning fra havnen vil medlemmet tape sin opptjente ansiennitet. Ved eventuell ny tildeling av plass i havnen regnes opptjent ansiennitet fra dato for vedtak om tap av båtplass.  

Medlemmer plikter ved bruk av og opphold i havna å ta tilbørlig hensyn til hverandre, og bidra til et godt miljø og trivsel for alle på Lille Herbern.

14. Det er vaktordning i havnen. Det påhviler alle båteiere å gå vakt 1 gang i sesongen. Det blir utsendt egen vaktliste som den enkelte plikter å følge. Hver og en med båt i havnen plikter selv å ta rede på ens vaktdato. Unnlater en båteier å møte frem til vakt vil man bli avkrevd en avgift på kr. 2500,-. Betales ikke avgiften bortfaller båtplassen (se egen vaktinstruks).

15. Brudd på bestemmelsene i havnereglementet kan ved gjentagelse etter skriftlig advarsel, medføre tap av båtplass.

 

  

Havnekontrakt for alle som har båt i O.S. havn på Lille Herbern. 

 

Kontrakten er en del av registreringsskjemaet og skal undertegnes av alle som ønsker båtplass.  

NB! Dette er havnekontrakten som er et utdrag av havnereglementet, med presiseringer på visse punkter. 

 

1.Båten kan tidligst legges i havnen 1. april og skal fjernes innen 31. oktober. Båter som ligger utover denne tiden ligger der kun etter avtale. (Det beregnes døgnleie utover denne dato, hvis ikke annet er avtalt med havnesjefen).

 

2.Dersom tildelt plass ikke ønskes benyttet og beskjed blir gitt skriftlig innen 1. mai, refunderes innbetalt havneavgift minus et gebyr på kr.300,-. Sies plassen opp etter 1. mai, gis ingen refusjon.

 

3.Alle båter skal være godt fortøyd (med minimum 4 fortøyningspunkter og strekkfisker)

slik at det ikke oppstår skade på andre båter eller brygger. Båteier er selv ansvarlig for at båten er forsvarlig fortøyd, og at båten er ansvarsforsikret. Ansvarsforsikringen skal også gjelde opptak og utsett på Oslo Seilforenings slipp. Mangelfullt eller dårlig fortøyningsutstyr kan pålegges utskiftet. Ved unnlatelse kan dette bli skiftet for båteiers regning. Ved sesongslutt skal fortøyningsutstyr/fenderarrangementer fjernes fra båtplassen.

 

4.MAKSIMAL HASTIGHET I HAVNEN ER 3 KNOP!

 

5.Utleie eller utlån av båtplass er ikke tillatt uten styrets samtykke.

 

6.Salg av båt skal registreres hos havnesjefen slik at foreningen kan leie ut båtplassen om ikke ny båt anskaffes. Anskaffes en større eller mindre båt har havnesjefen rett til å bytte til en annen plass. Dette av hensyn til utnyttelse av havnen. Det er ikke mulig å holde en plass i hevd.

 

7.Båtplassen betales etter båtens største bredde.

Ved første gangs tildeling vil det påløpe en tildelingsavgift på kr.4.000,-.

 

8.Havnesjefen har rett til en hver tid å flytte på båter slik at havnen er godt utnyttet. Det er ingen selvfølge at båteier har den samme plassen fra år til år. Det må derfor ikke lages permanente arrangementer. Disse må kunne fjernes eller fritt overdras til neste båteier.

 

9.Det er vaktordning i havnen. Det påhviler alle båteiere å gå vakt 1 gang i sesongen. Det blir utsendt en egen vaktliste som den enkelte plikter å følge. Hver og en med båt i havnen plikter selv å ta rede på ens dato. Unnlater en båteier å møte frem til vakt vil man bli avkrevd en avgift på kr.2.500,-. Betales ikke avgiften bortfaller båtplassen (se egen vaktinstruks).

 

10. Oslo Seilforening fraskriver seg ethvert ansvar for tyveri, brann eller naturskader, samt skader som er foranlediget av strømbrudd, eller at noen del av bryggeanlegget, moringer, kraner, forankringer eller lignende skulle vise teknisk svikt, utilstrekkelig kapasitet eller bli utsatt for andre uforutsette hendelser slik at skade oppstår.