Innkalling til Oslo Seilforenings 130. årsmøte torsdag 3.mars 2016

Postet av Oslo Seilforening den 1. Feb 2016


Vi innkaller med dette til Oslo Seilforenings 130. ordinære årsmøte torsdag 3. mars 2016 kl. 19.00 hos KNS Sal A, Huk Aveny 1, 0287 Oslo. Full innkalling med årsberetning og regnskap blir lagt ut på foreningens web side senest 14 dager før. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 18. februar.

Innkalling til det 130. ordinære årsmøte i Oslo Seilforening

Tid: Torsdag 3. mars 2016 kl. 19.00

Sted: KNS, Sal A, Huk Aveny 1, 0287 Oslo

DAGSORDEN:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle foreningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.(må være styret i hende senest 18. februar)
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta foreningens budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 5 styremedlem og 3 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret
11. Utmerkelser

Rett etter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte, med info om kommende sesong etc.

Forslag til styrekandidater kan sendes valgkomitéen ved:

Dag Sem, Ullernchausseen 114, 0284 Oslo, post@dagsem.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.