Innkalling til Oslo Seilforenings årsmøte 11. mars 2020

Postet av Oslo Seilforening den 14. Feb 2020

Innkalling til det 134. ordinære årsmøte

Tid:                      onsdag 11. mars kl. 19:00

Sted:                    KNS, sal A, 

Adresse:              Huk aveny 1, 0287 Oslo


Styrets årsberetning, regnskap med budsjett, revisors- og kontrollkomiteens beretning finner du her.

Innsendte forslag finner du her.


DAGSORDEN:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10.       Behandle forslag og saker. (Innsendte saker må være styret i hende senest 26/2-2020)      

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 15.       Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 16.         Utmerkelser

Det vil bli avholdt medlemsmøte som før, etter årsmøtet.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.