Årsmøte i Oslo Seilforening

Årsmøte i Oslo Seilforening


Arrangør: Oslo Seilforening

Tid


Velkommen til Oslo Seilforenings 134. ordinære årsmøte som holdes onsdag 11. mars 2020 kl. 19.00
Full innkalling med årsberetning og regnskap blir lagt ut på foreningens web side.  

Innkalling til det 134. ordinære årsmøte i Oslo Seilforening
Tid: onsdag 11. mars kl. 19:00
Sted: KNS, A-salen,
Adresse: Huk Aveny 1,  0287 Oslo


Bris nr. 1 - 2020 med Styrets årsberetning med regnskap 2019 og budsjett 2020 blir lagt ut her.

Styrets forslag til årsmøtet finner du her. Det har ikke innkommet andre forslag innen fristen


DAGSORDEN:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10.       Behandle forslag og saker.      

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift og andre avgifter, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

15.       Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

16.       Utmerkelser

 

Etter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte med informasjon om kommende sesong etc.

Velkommen!Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.