Søknad om havneplass hos Oslo Seilforening

Denne søknad sendes inn interaktivt, og anses som signert ved bekreftelse på dette og sending av skjemaet. Kopi av forsikringspolise sendes pr. mail til post@osloseilforeining.no eller pr. post til PB 686 Skøyen, 0214 Oslo

REGISTRERINGSSKJEMA OSLO SEILFORENINGS HAVN(SØKNAD OM PLASS I HAVNEN) NB! SVARFRIST 1. JANUAR DET ÅRET MAN SØKER PLASS.(Denne fristen overholdes for å være garantert å beholde plass i havnen.)

Ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet meldes du inn i klubben / foreningen.

DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ AT OSLO SEILFORENING IKKE GODTAR UREGISTRERTE BÅTER I HAVNEN.


Vennligst les igjennom foreningens havnekontrakt, og bekreft at du godtar denne ved å trykke på send knappen nederst på siden.

HAVNEKONTRAKT

Havnekontrakt for alle som har båt i Oslo Seilforenings havn på Lille Herbern. Kontrakten er en del av registreringsskjemaet og skal bekreftes akseptert av alle som ønsker båtplass .

Kontrakten er et utdrag av havnereglementet, med presiseringer på visse punkter. Kontrakten er et gjensidig forhold som sikrer den enkeltes rettigheter og plikter.

1. Båten kan tidligst legges i havnen medio april og skal fjernes medio oktober . Båter som ligger utover denne tiden ligger der kun etter avtale. (Det beregnes døgnleie utover denne dato, hvis ikke annet er avtalt med havnesjefen).

2. Dersom tildelt plass ikke ønskes benyttet og beskjed blir gitt skriftlig innen 1. mai, refunderes innbetalt havneavgift minus et gebyr på kr.300,-. Sies plassen opp etter 1. mai, gis ingen refusjon.

3. Alle båter skal være godt fortøyd (med minimum 4 fortøyningspunkter og strekkfisker) slik at det ikke oppstår skade på andre båter eller brygger. Båteier er selv ansvarlig for at båten er forsvarlig fortøyd, og at båten er ansvarsforsikret. Ansvarsforsikringen skal også gjelde opptak og utsett på Oslo Seilforenings slipp. Mangelfull eller dårlig fortøyningsutstyr kan pålegges utskiftet. Ved unnlatelse kan dette bli skiftet for båteiers regning. Ved sesongslutt skal fortøyningsutstyr/fenderarrangementer fjernes fra båtplassen.

4. MAKSIMAL HASTIGHET I HAVNEN ER 3 KNOP!

5. Utleie eller utlån av båtplass er ikke tillatt uten styrets samtykke.

6. Salg av båt skal registreres hos havnesjefen slik at foreningen kan leie ut båtplassen om ikke ny båt anskaffes. Anskaffes en større eller mindre båt har havnesjefen rett til å bytte til en annen plass. Dette av hensyn til utnyttelse av havnen. Det er ikke mulig å holde en plass i hevd.

7. Båtplassen betales etter båtens største bredde. Ved første gangs tildeling vil det påløpe en tildelingsavgift på kr.4.000,-.

8. Havnesjefen har rett til en hver tid å flytte på båter slik at havnen er godt utnyttet. Det er ingen selvfølge at båteier har den samme plassen fra år til år. Det må derfor ikke lages permanente arrangementer. Disse må kunne fjernes eller fritt overdras til neste båteier.

9. Det er vaktordning i havnen. Det påhviler alle båteiere å gå vakt 1 gang i sesongen. Det blir utsendt en egen vaktliste som den enkelte plikter å følge. Hver og en med båt i havnen plikter selv å ta rede på ens dato. Unnlater en båteier å møte frem til vakt vil man bli avkrevd en avgift på kr.1.500,-. Betales ikke avgiften bortfaller båtplassen (se egen vaktinstruks).

10. Oslo Seilforening fraskriver seg ethvert ansvar for tyveri, brann eller naturskader, samt skader som er foranlediget av strømbrudd, eller at noen del av bryggeanlegget, moringer, kraner, forankringer eller lignende skulle vise teknisk svikt, utilstrekkelig kapasitet eller bli utsatt for andre uforutsette hendelser slik at skader oppstår.Ved å trykke på send knappen, bekrefter du at gitte opplysninger stemmer, samt at du aksepterer havnereglementet samt foreningens lover.

Levert av IdrettenOnline